CÈDULES D'HABITABILITAT

 

TARIFES:

TIPUS

Preu

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació (amb tràmits i taxes)

100€

Informe per a la transmissió d’habitatge usat*

100€

NOU SERVEI: Tràmit de duplicats de cèdules al moment!! (en minuts i sense sortir de casa)

30€

                                                     Tots els preus són sense I.V.A.

DESCOMPTES PER A VÀRIES VIVIENDES DEL MATEIX PROPIETARI O EN EL MATEIX BLOC ENCARREGADES CONJUNTAMENT.


*Supòsits d’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula:

En el supòsit de transmissió d’habitatges que no siguin de nova construcció, d’acord amb el que disposa la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, les persones adquirents d’un habitatge poden exonerar de manera expressa les persones transmitents de l’obligació de lliurar-los la cèdula d’habitabilitat en els supòsits següents:

Primer. Quan l’habitatge usat o preexistent hagi de ser objecte de rehabilitació o d’enderrocament. En el supòsit de rehabilitació, l’exoneració comporta l’obligació de presentar al fedatari públic autoritzant un informe emès per una persona tècnica competent, en què s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un cop executades les obres de rehabilitació necessàries per complir la normativa tècnica d’habitabilitat.

 


Llamar

E-mail