ALTRES TREBALLS I SERVEIS

ITE's

Les ITE's (o Inspeccions Tècniques d'Edificis) són d'obligat compliment des del 26 de febrer de 2.011.

La FINALITAT DE LA ITE és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per a verificar eldeure genèric que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. 

OBJECTUS DE LA ITE:
• Evitar Situacions de Risc.
• Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat d’actuació.
• Proporcionar als usuaris informació que els hi permeti orientar i prioritzar les seves inversions.
• Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis.
• Evitar la degradació del parc d’habitatges.
• Donar informació a l’Administració sobre la situació real del parc a fi de poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació.

RESPONSABILITAT DE LA ITE:
• L’obligació d’encarregar la ITE, així com d’assumir el seu cost, correspon a la propietat de l’edifici.
• Els propietaris i usuaris han de facilitar l’accés a les diferents entitats en el moment de la inspecció.
• Els plans d’habitatge establiran ajuts excepcionals per a l’elaboració d’informes tècnics en cas de comunitats amb dificultats per a assumir el seu cost. (art.28.8 de la Llei del Dret a l’Habitatge) 


LES TARIFES VAN EN FUNCIÓ DEL NÚMERO D'ELEMENTS QUE TÉ L'EDIFICI, PEL QUE CAL CONSULTAR PER A CADA CAS CONCRET.

 

ALTRES TREBALLS

• Certificats notarials per ampliació / declaració d'obra nova i obra antiga.

• Georeferenciacions de parcel.les i edificis.

• Projectes de reforma i rehabilitació.

• Divisions horitzontals i segregacions.
• Llicències d'activitats.
• Etc.


Llamar

E-mail